วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

ประเภทของนิทาน

ใครรู้ประเภทของนิทานกรุณาเข้ามาตอบกันนะคะ

2 ความคิดเห็น:

 1. การแบ่งประเภทนิทานพื้นบ้าน

  การแบ่งนิทานมีวิธีการแบ่งและใช้คำแตกต่างกันไปบ้าง ในที่นี้จะได้จัดจำแนกประเภทนิทานตามรูปแบบของนิทานออกเป็น 14 ประเภท ดังนี้

  การแบ่งนิทานพื้นบ้านดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นแนวทางในการแบ่งอย่างกว้างๆที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป แต่มิใช่เป็นหลักตายตัว นิทานบางเรื่องอาจจะมีลักษณะเนื้อหาคาบเกี่ยวกันบ้าง ผู้ศึกษาควรพิจารณาวัตถุประสงค์และทัศนคติของผู้เล่าประกอบกับลักษณะและเนื้อเรื่องของนิทานว่ามีลักษณะใดที่เห็นเด่นชัดแล้วจึงจัดจำแนกเข้าหมวดหมู่

  เดชา เพ็ชรรัตน์ 484186209

  ตอบลบ
 2. นิทานที่เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมานี้จะมีลักษณะเฉพาะ คือ (ไพรถ เลิศพิริยกมล 2512:7)

  1. จะต้องเป็นเรื่องเล่าด้วยถ้อยคำธรรมดา ใช้ภาษาชาวบ้านทั่วไป

  2. เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งในตอนหลังอาจนำมาเขียนขึ้น
  ตามที่เล่าไว้

  3. ไม่ปรากฏว่าใครเป็นคนเล่าดั้งเดิม เป็นแต่รู้ว่าเคยได้ยินได้ฟังมา หรือเขาเล่าว่า
  หรือบรรพบุรุษเป็นผู้เล่าให้ฟัง

  การแบ่งนิทาน มีผู้ศึกษานิทานและพยายามจัดหมวดหมู่หรือแบ่งแยกเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา ซึ่งแบ่งได้หลายวิธี ดังนี้

  1. แบ่งนิทานตามเขตพื้นที่ คือ พบนิทานที่ถิ่นใดก็เป็นของถิ่นนั้น เช่น เขตอินเดีย เขต
  ประเทศนับถือศาสนาอิสลาม เขตชนชาติยิวในเอเซียไมเนอร์ เป็นต้น

  2. แบ่งนิทานตามแบบของนิทาน แบ่งออกได้ ดังนี้
  2.1 นิทานปรัมปรา
  2.2 นิทานท้องถิ่น แยกย่อยเป็น
  - นิทานอธิบายสิ่งต่าง ๆ
  - นิทานเกี่ยวกับความเชื่อ
  - นิทานวีรบุรุษ
  - นิทานนักบวช
  - นิทานเกี่ยวกับสมบัติที่ฝังไว้
  - นิทานสอนใจ
  2.3 เทพนิยาย
  2.4 นิทานสัตว์ แบ่งเป็น
  - นิทานสอนคติธรรม
  - นิทานเล่าไม่รู้จบ
  2.5 นิทานตลก

  3. แบ่งนิทานตามชนิดของนิทาน เป็นการแบ่งตามแบบที่ 2 ที่แบ่งให้ย่อย
  แต่ละชนิดละเอียดลงไปอีก

  4. แบ่งนิทานตามสารัตถะของนิทาน หมายถึงการพิจารณาที่ "แก่น" (element)
  ของนิทาน เป็นหลัก ในการจัดหมวดหมู่นิทาน การแบ่งโดยใช้ "แก่น" ของนิทานนี้จะแบ่งได้ละเอียดที่สุด
  ในที่นี้จะกล่าวถึงนิทานชาวบ้านตามแบบที่ 2 เพราะส่วนใหญ่นิยมใช้และเข้าใจ

  ตอบลบ